SCOUTVERKSAMHETEN I KRISTINESTAD


Kristinestad fick sin första svenska scoutkår våren 1911 då Finland ännu inte var självständigt utan ett ryskt storfurstendöme. I tidningen Syd-Österbotten berättas den 4 april 1911 att en boy- och girlscoutförening bildats veckan innan av eleverna vid stadens svenska samskola (samskola motsvarar ungefär nuvarande högstadium och gymnasium) och att den redan fått omkring 75 medlemmar. Ledare var rektor Henrik A. Karsten. Men redan samma höst förbjöd de ryska myndigheterna scoutrörelsen eftersom de ansåg att den var farlig. Verksamheten fortsatte dock på många ställen i hemlighet, bland annat i Kristinestad. Tyvärr vet vi inte säkert vem som var scouter då eftersom verksamheten var hemlig. Hellas Wijkberg har nämnts som eventuell scout under den ”hemliga” tiden. Under den här tiden splittrades också scoutverksamheten så att flickorna bildade en egen förening och pojkarna en egen.

Scoutkåren Kristinestads Nybyggarflickor nämns första gången 1917 och kårchef var då lärarinnan Helmi Wegelius. Efter en passivare period på 1920-talet tog verksamheten igen fart och Kristinestads Nybyggarflickor antecknades i föreningsregistret 1929. Verksamheten fram till 1979 är väldokumenterad i den historik hederskårchefen Dagny ”Vippe” Utter sammanställde till kårens 50-årsjubileum.

Om Scoutkåren Kristinestads Riddargossar finns tyvärr inte lika detaljerade uppgifter. Verksamheten har i olika repriser legat nere och en del material försvunnit. Kåren bildades 1928 och verkade till 1965. Verksamheten återupptogs 1975 och har med kortare uppehåll fortgått sedan dess. År 1921 verkade pojkscouterna i staden under namnet Kristinestads Boyscouts.

Då hedersscouten general Gustaf Mannerheim 1920 besökte staden bildade scouterna spaljé från järnvägsstationen. Både flickorna och pojkarna var med då. På torget bildade scouterna äreport från dåvarande stadshotellet (huset där LokalTapiola finns idag) och en liten flicka äverräckte rosor till Mannerheim, berättar scouten Margit Sandlund (gift Wallin) i en skoluppsats samma år.Båda kårerna skaffade sig tidigt egna halsdukar, Nybyggarflickorna gul med svart kant och Riddargossarna gul med grön kant. Våren 1997 beslöt Kristinestads Nybyggarflickor ändra namn till Kristinestads Nybyggare. Samtidigt beslöts att flickkåren blir samkår. Ändringarna antecknades i föreningsregistret den 18 maj 1998.

Pojkarna överfördes vid årsskiftet till Kristinestads Nybyggare. I februari 1999 beslöt Riddargossarnas sista styrelse upplösa föreningen och ge de pengar som fanns på banken till scouternas understödsförening. En sammanslagning skedde redan på 1980-talet på finskt håll i staden då Kristiinan Pyrytytöt och Kristiinan Metsäsissit gick samman till Kristiinan Havukat. I boken Partioliike Suomessa 1910–1975 uppger Helvi Helanko att det fanns finskspråkiga flickscouter i Kristinestad redan 1911 medan pojkverksamheten skulle ha inletts först 1929.

Scoutverksamhet har också funnits på andra håll i storkommunen. I Lappfjärd verkade Lappfjärds Fribyggare 1920-21. Skaftung Scouter startade 1935 men verksamheten avtynade när ledaren, predikanten Richard Nyman flyttade bort. Sideby Scoutkår verkade 1957–64 och leddes av kyrkoherden Nils G. Bagge. Kristinestads Nybyggarflickor och Lappfjärds Scouter var med om att bilda det första Österbottens Scoutdistrikt 1920. Distriktet bestod av både pojk- och flickkårer.